5. januarja 2011 v Sponzorji od admin

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati.

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje je popolna, če investitor v zahtevni navede podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljiška, na katerem namerava graditi in podatke o vrsti enostavnega objekta. Zahtevi je potrebno priložiti dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s sestavinami, predpisanimi s pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji in dokazilo o pravici graditi, kadar ta pravica ni vpisana v zemljiško knjigo.